Skip to content
Ystadegau

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru - Data dangosyddion

Bookmark and Share
 • Dyddiad rhyddhau: 13 Rhagfyr 2017
 • Cyfnod dan sylw: Amryw
 • Diweddariad nesaf: 30 Ionawr 2018
Mae Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) yn cael ei ddiweddaru bob ychydig flynyddoedd. Fodd bynnag, mae rhai o’r dangosyddion sy'n cyfrannu at y Mynegai yn cael eu diweddaru'n flynyddol.

Ar 13 Rhagfyr 2017 fe ddiweddarwyd y dangosyddion MALlC canlynol

 • Canran y boblogaeth o oedran gweithio sy’n hawlio budd-daliadau sy’n gysylltiedig â chyflogaeth (gan gynnwys Credyd Cyffredinol). Mae’r data hyn ar gael yn ôl grŵp oedran.
 • Marwolaethau  fesul 100,000 o’r boblogaeth (wedi’i safoni ar gyfer proffil oedran a rhyw’r boblogaeth).
 • Mynychder canser fesul 100,000 o’r boblogaeth (wedi’i safoni ar gyfer proffil oedran a rhyw’r boblogaeth).
 • Achosion o dân: niferoedd o danau fesul 100 o’r boblogaeth.
 • Sgôr Pwyntiau cyfartalog Cyfnod Allweddol 2: Sgorau cyfartalog ar gyfer disgyblion a aseswyd gan athrawon ym mlwyddyn 6 (blwyddyn ddiwethaf ysgol gynradd).
 • Lefel 2 Cyfnod Allweddol 4 Cynhwysol: Canran y disgyblion sy’n cyflawni cyfwerth â 5 gradd A * i C TGAU.
 • Sgôr Pwyntiau Cyfartalog (wedi’i chapio) Cyfnod Allweddol 4: Pwyntiau cyfartalog fesul disgybl ar gyfer yr holl gymwysterau a enillir hyd at yr hyn sy'n cyfateb i 8 TGAU.
 • Absenoliaeth mynych ddisgyblion ysgol: canran y disgyblion sy'n colli 15 y cant neu fwy o sesiynau ysgol. Mae’r data hwn ar gael ar gyfer ddisgyblion ysgol gynradd ac ysgol uwchradd.
Mae pob un o'r dangosyddion hyn wedi'u diweddaru ar gyfer Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is (ACEHI). Diffinnir ACEHI gan y Cyfrifiad 2011 fel ardaloedd bach gyda phoblogaeth rhwng 1,000 a 3,000 o bobl. Gellir lawrlwytho data dangosyddion lefel ACEHI fel ffeil csv (CSV, 170KB) neu ei weld/lawrlwytho o wefan Statscymru.

Mae’r dangosyddion ar gael ar gyfer ardaloedd daearyddol gwahanol, gan gynnwys:

 • Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Ganolig (ACEHG) (fel y diffinnir gan y Cyfrifiad 2011)
 • Awdurdodau Lleol
 • Clystyrau Cymunedau yn Gyntaf
 • Ardal Adfywio Strategol
 • Ardaloedd Adeiledig
 • Dosbarthiad Trefol/Gwledig
 • Dosbarthiad Trefol/Gwledig mewn Awdurdod Lleol
Cewch o hyd i’r data am yr ardaloedd daearyddol ar wefan Statscymru.

Am fwy o wybodaeth ar y dangosyddion a chyngor am sut i’w dehongli, gwelwch ein canllawiau (PDF 788KB).

Diweddariad nesaf i’r dangosyddion

Rydym yn bwriadu diweddaru canran y bobl mewn amddifadedd incwm ynghyd â chanran y genedigaethau unigol gyda phwysau geni dan 2,500g (5.5 pwys), a marwolaethau  fesul 100,000 o’r boblogaeth (wedi’i safoni ar gyfer proffil oedran a rhyw’r boblogaeth) yn Ionawr 2018 pan fydd y data ar gael.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu