Skip to content
Ystadegau

Safon Ansawdd Tai Cymru (WHQS)

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 5 Hydref 2017
  • Cyfnod dan sylw: 31 Mawrth 2017
  • Diweddariad nesaf: 4 Hydref 2018
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am y cynnydd a wneir gan landlordiaid cymdeithasol (awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig) o ran cyflawni'r WHQS ar gyfer eu holl stoc.

Pwyntiau allweddol

  • Mae nifer yr anheddau tai cymdeithasol sydd yn cydymffurfio gyda Safon Ansawdd Tai Cymru (gan gynnwys methiannau derbyniol) yn parhau i gynyddu. Ar 31 Mawrth 2017, roedd 86 y cant o anheddau tai cymdeithasol (192,302 o anheddau) yn cydymffurfio â Safon Ansawdd Tai Cymru (gan gynnwys methiannau derbyniol) o’i gymharu gyda 79 y cant y flwyddyn flaenorol.
  • Heb gyfrif methiannau derbyniol, roedd 60 y cant o dai cymdeithasol (135,665) yn cydymffurfio’n llwyr â Safon Ansawdd Tai Cymru ar 31 Mawrth 2017.
  • Roedd lefelau cydymffurfio gyda Safon Ansawdd Tai Cymru yn parhau i fod yn uwch ar gyfer landlordiaid cymdeithasol cofrestredig, gyda 99 y cant o’u anheddau yn cydymffurfio gyda’r Safon (gan gynnwys methiannau derbyniol) ar 31 Mawrth 2017 o gymharu â 66 o anheddau awdurdodau lleol.
  • Ar 31 Mawrth 2017, ar draws y sector tai cymdeithasol, y rheswm mwyaf cyffredin a roddwyd ar gyfer methiant derbyniol oedd ‘Amseriad y gwelliant’ – y rheswm a rodddwyd mewn hanner yr anheddau oedd yn cydymffurfio gan gynnwys un methiant derbyniol.
  • Yr elfennau lle’r oedd y lefel uchaf o gydymffurfiaeth â’r Safon (yn cynnwys methiannau derbyniol) ar 31 Mawrth 2017 oedd ‘synwyryddion mwg sy’n rhedeg oddi ar y prif gyflenwad trydan’ a ‘systemau gwres canolog’ (99 a 98 y cant ill dau).

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.tai@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu