Skip to content
Ystadegau

Staff a chyllid sefydliadau addysg uwch

Bookmark and Share
 • Dyddiad rhyddhau: 16 Mawrth 2017
 • Cyfnod dan sylw: 2015/16
Data yn dangos nifer y staff, incwm a gwariant.

Mae’r pennawd hwn yn seiliedig ar ystadegau a gynhyrchwyd gan Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA). Mae pob cymhariaeth ariannol â’r flwyddyn 2014/15 yn defnyddio ffigurau diwygiedig fel y’u nodwyd gan HESA wedi hynny. Mae’r ffigurau ar gyfer y flwyddyn flaenorol wedi eu hail-nodi yn y datganiadau ariannol mwyaf diweddar sydd ar gael.

Pwyntiau allweddol

Staff Sefydliadau Addysg Uwch

 • Yn 2015/16, roedd 20,670 o aelodau staff yn gweithio mewn Sefydliadau Addysg Uwch.
 • Roedd Prifysgol De Cymru wedi nodi bod 595 yn llai o staff nag oedd yno yn 2014/15. Y rheswm am hynny yw cyfuniad o ailstrwythuro, newidiadau arferol i gontractau a throsiant, a gwella eu cofnodion data.
 • Prifysgol Caerdydd oedd yn cyflogi’r nifer fwyaf o staff (6,825), mwy na dwbl nifer staff y cyflogwr mwyaf nesaf – Prifysgol Abertawe (2,950).
 • Nesaf ar y rhestr oedd Prifysgol De Cymru (2,855), Prifysgol Bangor (2,210), Prifysgol Aberystwyth (2,150), Prifysgol y Drindod Dewi Sant (1,620), Prifysgol Metropolitan Caerdydd (1,495) a Phrifysgol Glyndwr (560).
 • Cofnodwyd bod ychydig o dan dau draean o’r aelodau staff yn gweithio’n amser-llawn, ar gyfer y rheini â chontractau academaidd a’r rheini nad oedd â chontractau academaidd.
 • Roedd gan lai na hanner yr holl aelodau staff gontractau academaidd (9,670).
 • O’r rheini nad oedd â chontractau academaidd, roedd gan 3,815 alwedigaethau proffesiynol neu dechnegol. Roedd gan 4,000 pellach alwedigaethau gweinyddol, ac roedd gan 1,255 ‘alwedigaethau elfennol’.
 • Menywod oedd yn llenwi 55 y cant o’r holl swyddi; fodd bynnag, dim ond 46 y cant oedd yn cyflawni rolau academaidd. Ar ben hynny, roedd dau draean o’r aelodau staff rhan-amser yn fenywod.

Cyllid Sefydliadau Addysg Uwch

 • Cyfanswm incwm Sefydliadau Addysg Uwch Cymru oedd £ 1.51 biliwn, tua £ 73 miliwn yn fwy na 2014/15.
 • Cyfanswm y gwariant gan Sefydliadau Addysg Uwch Cymru oedd £ 1.45 biliwn, tua £14 miliwn yn llai na 2014/15.
 • Gwnaeth yr incwm o ffioedd dysgu barhau i gynyddu. Mae ffioedd dysgu a chontractau addysg bellach yn cyfrif am 53 y cant o’r incwm (£798m).
 • Gwnaeth y gostyngiad yng ngrantiau’r Cyngor Cyllido arafu. Gwnaeth yr incwm o Grantiau Cyllid ostwng 2 y cant ((£3m); roedd y grantiau wedi gostwng o leiaf 5 y cant (£21m) bob blwyddyn ers 2009/10. Nid yw grantiau’r Cyngor Cyllido yn cynnwys y grantiau ffioedd dysgu a delir i fyfyrwyr sy’n hanu o Gymru.
 • Daeth 12 y cant o’r incwm o grantiau’r Cyngor Cyllido (£184 miliwn).
 • Daeth 14 y cant o’r incwm o grantiau a chontractau ymchwil (£205 miliwn).
 • Daeth 1 y cant o’r incwm o incwm gwaddol a buddsoddi (£16 miliwn).
 • Gwnaeth newidiadau cyfrifyddu arwain at gynnydd untro yn y costau staff ar gyfer 2014/15. Felly, roedd yn ymddangos fel bod costau staff wedi gostwng yn 2015/16.
 • Aeth 57 y cant o wariant Sefydliadau Addysg Uwch Cymru ar gostau staff (£832 miliwn).

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Manylion

 • Details
 • Details
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu