Skip to content
Ystadegau

Llefydd gwag, gosodiadau ac ôl-ddyledion tai cymdeithasol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 12 Ebrill 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2015-16
  • Diweddariad nesaf: 1 Mawrth 2018
Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno gwybodaeth am nifer yr unedau tai a oedd yn wag, nifer yr unedau tai a oedd ar osod i denantiaid a nifer y tenantiaid tai cymdeithasol a oedd ar ei hôl hi gyda'u rhent.

Pwyntiau allweddol

  • Cynyddodd nifer a chanran y stoc tai cymdeithasol gwag yn ystod 2015-16. Ar 31 Mawrth 2016, roedd cyfanswm o 4,340 (1.9 y cant) o stoc tai cymdeithasol yn wag, gostyngiad o 4 y cant o’i gymharu â’r flwyddyn cynt.
  • Roedd nifer yr unedau tai a oedd yn wag am fwy na 6 mis wedi gostwng 13 y cant, o'i gymharu â diwedd mis Mawrth 2015, ac yn cyfrif am 28 y cant o’r tai cymdeithasol gwag o gymharu â 31 y cant flwyddyn yn gynharach.
  • Cynyddodd nifer y gosodiadau newydd o stoc tai cymdeithasol 1 y cant yn ystod 2015-16, i 22,246. Roedd y mwyafrif (62 y cant) o'r rhain yn parhau i fod drwy restrau aros am dai, gyda 24 y cant pellach drwy drosglwyddiadau a chyfnewidiadau a 14 y cant drwy osodiadau blaenoriaeth i deuluoedd digartref.
  • Fe wnaeth nifer a chanran tenantiaeth tai cymdeithasol a oedd ar ei hôl hi gyda rhent ostwng ychydig yn ystod 2015-16. Ar ddiwedd Mawrth 2016, roedd 73,469 (r) o denantiaethau ar ei hôl hi gyda rent, yn cyfrif am tua thraean (32.9 y cant) (r) o’r holl denantiaethau tai cymdeithasol. Roedd tua 2 y cant o denantiaethau ar ei hôl hi gyda rent am 13 wythnos neu’n fwy.

(r) Diwygiwyd 12 Ebrill 2017.

Nodyn adolygu

Diwygiwyd y data yma ar ôl derbyn ffigurau diwygiedig ar gyfer ôl-ddyledion rhent mewn un awdurdod. Mae ffigurau  Cymru ar gyfer ôl-ddyledion rhent yn 2015/16 wedi’u diwygio yn yr adroddiad yn unol â hynny.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.tai@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu