Skip to content
Ystadegau

Hunaniaeth rywiol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 30 Mawrth 2011
Adroddiad sy'n cyflwyno data yn ôl rhyw, oedran, dosbarthiad economaidd-gymdeithasol, cymhwyster uchaf, gweithgarwch economaidd, statws iechyd a rhanbarth.

Mae ystadegau’r Arolwg Integredig o Gartrefi (IHS) ar hunaniaeth rywiol yn cynnwys data ar Gymru ar gyfer blwyddyn ariannol 2009-2010.

Cafodd y cwestiwn am hunaniaeth rywiol ei ddatblygu a’i dreialu drwy amryw o arolygon yn 2008. Cafodd ei lansio fel rhan o’r IHS yn 2009. Yr IHS yw’r arolwg cyntaf i gael ei ddefnyddio gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) i gynhyrchu data ar hunaniaeth rywiol. Mae hwn yn fwletin mwy manwl sy’n seiliedig ar ddata a gafodd ei ryddhau yn wreiddiol gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar 23 Medi 2010, pan gafodd pennawd cryno ei gyhoeddi ar wefan Ystadegau Cymru. Mae’r bwletin hwn yn dadansoddi data Cymru, fodd bynnag, dylid ystyried y ffigurau â gofal gan fod maint y samplau yn fach.

Mae’r Arolwg Integredig o Gartrefi (IHS) yn arolwg cyfansawdd o gartrefi, sy’n cynnwys cyfres graidd o gwestiynau o chwe o arolygon o gartrefi presennol yr ONS, ac mae’n cynnwys gwybodaeth gan bron i 450,000 o ymatebwyr o ledled y DU, gan gynnwys 40,000 yng Nghymru.

Pwyntiau allweddol

  • Yng Nghymru, nodwyd fod 95.2 y cant o bobl yn heterorywiol, 1.2 y cant yn hoyw/lesbiaidd/deurywiol, a 0.4 y cant o dan y categori ‘arall’, roedd 3.2 y cant naill ai ddim yn gwybod, neu heb ateb y cwestiwn.
  • O’r bobl yng Nghymru a nodwyd yn hoyw/lesbiaidd/deurywiol, roedd mwy na dau draean ohonynt yn iau na 45 mlwydd oed (71.7 y cant).
  • Nodwyd fod tair gwaith yn fwy o ferched na dynion yn ddeurywiol (73.7 y cant a 26.3 y cant yn ôl eu trefn) ac roedd ychydig llai na dau draean o’r bobl a nodwyd yn hoyw/lesbiaidd yn ddynion (63.5 y cant).

Mae’r ONS yn bwriadu cyhoeddi set ddata dreigl yr IHS yn chwarterol a chyflwyno’r arolwg i’w asesu i ddod yn Ystadegau Gwladol gan Awdurdod Ystadegau’r DU yn 2012.

Nodyn diwygio

Cafodd  y data yn y bwletin hwn yn ei ddiwygio yn dilyn newidiadau i bwysolion yr Arolwg Integredig o Gartrefi gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.  Cyhoeddwyd fersiwn diwygiedig o'r bwletin ar 31 Mawrth 2011. 

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu