Skip to content
Ystadegau

Hunaniaeth rywiol, ethnigrwydd a chrefydd – Canlyniadau arbrofol o’r Arolwg Integredig o Gartrefi

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 28 Medi 2011
  • Cyfnod dan sylw: Ebrill 2010 i Mawrth 2011
Adroddiad blynyddol, a gynhyrchwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, sy'n cynnwys data ar hunaniaeth rywiol, crefydd, ethnigrwydd ac iechyd cyffredinol ar gyfer y DU.

Mae’r ystadegau o’r Arolwg Integredig o Gartrefi yn cynnwys data ar hunaniaeth rywiol, crefydd, ethnigrwydd ac iechyd cyffredinol ar gyfer Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn y cyfnod Ebrill 2010 - Mawrth 2011. Mae’r wybodaeth ddiweddaraf yn diweddaru’r ystadegau a gyhoeddwyd ar 31 Mawrth 2011.

Arolwg cyfansawdd o gartrefi yw’r Arolwg Integredig o Gartrefi. Ei nod yw cynhyrchu set ddata arbrofol o newidynnau craidd er mwyn cynhyrchu amcangyfrifon lefel uchel cywirach ar gyfer themâu penodol fel hunaniaeth rywiol.

Mae’r Arolwg Integredig o Gartrefi 2010-2011 yn cynnwys cyfres sylfaenol o gwestiynau o bum arolwg cyfredol o gartrefi yr ONS. Maent yn cynnwys gwybodaeth oddi wrth bron i 450,000 o ymatebwyr unigol ledled y DU, gan gynnwys 40,000 o ymatebwyr yng Nghymru.

Cafodd y cwestiwn am hunaniaeth rywiol ei ddatblygu a’i dreialu mewn nifer o arolygon yn 2008 a’i lansio yn yr Arolwg Integredig o Gartrefi yn 2009. Yr arolwg hwn yw arolwg cyntaf yr ONS i gynhyrchu data ar hunaniaeth rywiol.

Bydd yr Arolwg Integredig o Gartrefi yn cael ei asesu ar gyfer statws Ystadegau Gwladol yn 2012.

Pwyntiau allweddol

  • Yng Nghymru,  o ran hunaniaeth rywiol, dywedodd 94.2 y cant o bobl eu bod yn heterorywiol, 1.2 y cant eu bod yn hoyw/lesbiaidd neu’n ddeurywiol a nododd 0.3 y cant eu bod yn “arall mewn” ymateb i’r cwestiwn hwn.  Ni chafwyd ateb gan 4.3 y cant i’r cwestiwn (ni chafwyd ateb gan 1.4% ac nid oedd 2.9% yn gwybod neu roeddent yn gwrthod ateb y cwestiwn, o’i gymharu â 0.9% a 2.3% yn y drefn honno y llynedd). Mae’r canlyniadau hyn yn debyg yn gyffredinol i’r canlyniadau ar gyfer y DU cyfan, er bod y gyfradd a beidiodd ag ateb yng Nghymru yn uwch nag yn y DU.
  • Yng Nghymru, nododd  96.2 y cant o bobl mai Gwyn oedd eu hunaniaeth,  1.6 y cant Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig, gyda 2.2 y cant yn nodi mai grŵp ethnig arall oedd eu hunaniaeth.
  • Yng Nghymru, dywedodd 66.1 y cant o bobl mai Cristnogion oeddent, 30.6 y cant nad oedd ganddynt grefydd, 1.2 y cant eu bod yn Fwslimiaid, a 2.2 y cant fod ganddynt grefydd arall. Roedd y ganran o bobl a ddywedodd nad oedd ganddynt unrhyw grefydd yn 7.4 pwynt canran yn uwch na’r canlyniad ar gyfer Prydain.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Manylion

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu