Skip to content
Ystadegau

Crynodeb perfformiad a gweithgaredd y GIG

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 18 Ionawr 2018
  • Cyfnod dan sylw: Tachwedd/Rhagfyr 2017
  • Diweddariad nesaf: 22 Chwefror 2018
Mae adroddiad misol sy’n crynhoi data am weithgarwch a pherfformiad yn y GIG yng Nghymru. Mae’n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf, fisol sydd ar gael yn ogystal â chrynodeb o dueddiadau tymor hir.

Gweithgaredd

Cafodd y gwasanaeth ambiwlans y nifer uchaf o alwadau bob dydd ar gyfartaledd ym mis Rhagfyr 2017. Ym mis Rhagfyr, gwelwyd y nifer uchaf o dderbyniadau i adrannau Damweiniau ac Achosion Brys ar gyfer unrhyw fis Rhagfyr erioed gyda’r gyfradd presenoldeb ar gyfer pobl 85 oed a hŷn hefyd yr uchaf erioed. Gwelwyd gostyngiad ym mherfformiad amser aros o bedair awr yr adran Damweiniau ac Achosion Brys yn ystod y mis, doedd heb fod mor isel ers mis Mawrth 2016.

O ran gofal wedi’i drefnu, mae nifer y llwybrau cleifion sy’n cau bob mis yn cynyddu o un flwyddyn i’r llall, ac mae’r cynnydd yn parhau o ran nifer yr atgyfeiriadau wedi’u cadarnhau a chleifion yn dechrau cael triniaeth ar frys oherwydd yr amheuir bod canser arnynt.

Perfformiad

Mae’r amseroedd aros am therapi wedi gwella eto yn ystod y mis ac mae perfformiad y ddau lwybr canser wedi gwella gyda’r llwybr heb fod yn frys ar gyfer achosion ag amheuaeth o ganser yn cyrraedd y targed tra’r oedd perfformiad canser brys yr uchaf ers mis Chwefror 2014.  Fodd bynnag, gwelwyd cynnydd yn nifer y rheini a oedd yn aros dros 8 wythnos am wasanaethau diagnostig penodol ond nid oedd newid i’w weld ar y cyfan yn yr achosion Atgyfeirio a Thriniaeth. Cyrhaeddwyd targed yr ambiwlansys ar gyfer mis Rhagfyr 2017, a llwyddwyd i wneud hyn ers cyflwyno’r targed o dan y model clinigol newydd ym mis Hydref 2015. Nid yw’r targedau ar gyfer gofal wedi'i drefnu a gofal heb ei drefnu yn cael eu cyrraedd o hyd.

Cyd-destun

Nid oedd dim newid i’w weld ar y cyfan yn y rhan fwyaf o amseroedd aros canolrif o’r mis blaenorol ar draws yr holl wasanaethau. Mae nifer yr achosion lle cafwyd oedi wrth drosglwyddo gofal wedi gostwng yn ystod y mis ac mae'n parhau yn isel o'i gymharu â’r tymor canolig.

Gwybodaeth bellach

Ochr yn ochr â’r adroddiad hwn rydym wedi cynhyrchu dangosfwrdd rhyngweithiol sydd ar gael o dan y tab 'Data' uchod.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu