Skip to content
Ystadegau

Cyfrif cenedlaethol o gysgu allan

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 1 Chwefror 2017
  • Cyfnod dan sylw: Tachwedd 2016
  • Diweddariad nesaf: 1 Chwefror 2018
Adroddiad blynyddol sy’n cynnwys gwybodaeth ar amcangyfrif y bobl sy’n cysgu ar y stryd dros gyfnod o ddwy wythnos, a’r nifer o bobl a welwyd yn cysgu ar y stryd.

Pwyntiau allweddol

  • Yn seiliedig ar y wybodaeth a gasglwyd gan asiantaethau lleol, sefydliadau iechyd a grwpiau gwasanaeth cymunedol eraill mewn cyswllt â phobl sy’n cysgu ar y stryd yn y pythefnos rhwng yr 10ef a’r 23ain Hydref 2016, amcangyfrifwyd gan awdurdodau lleol fod 313 o bobl yn cysgu ar y stryd ar draws Cymru dros y cyfnod yma.
  • Adroddodd awdurdodau lleol fod cyfanswm o 141 o bobl wedi cael eu gweld yn cysgu ar y stryd yng Nghymru rhwng yr oriau o 10yh ar y 3ydd a 5yb ar 4ydd Tachwedd 2016, sef noson y cyfrif.
  • Adroddodd awdurdodau lleol fod 168 o welyau argyfwng ar draws Cymru, ac o’r rhain roedd 40 o welyau argyfwng yn wag (24 y cant) ac ar gael ar gyfer defnydd ar y 3ydd Tachwedd, sef noson ciplun y cyfrif.

Noder

Mae ystod o ffactorau a all effeithio ar gyfrif nosweithiau sengl y rheini sy'n cysgu ar y stryd, gan gynnwys lleoliad, amseru a'r tywydd. Mae'r cyfrif a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2016 yng Nghymru yn hanfodol yn amcangyfrif ciplun a gall ond rhoi syniad bras iawn o lefelau cysgu ar y stryd ar noson y cyfrif.

Mae'r wybodaeth a gyflwynir yn y datganiad hwn yn cwmpasu'r ymarferiad monitro cysgu ar y stryd a gynhaliwyd ledled Cymru yn ystod misoedd Hydref a Thachwedd 2016 ac yn seiliedig ar y data a ddarperir gan awdurdodau lleol. Mae'r wybodaeth yn cael ei gyflwyno fel ystadegau arbrofol gan fod hwn yn ystadegyn newydd sy'n cael gwerthusiad swyddogol a bydd y fethodoleg a ddefnyddiwyd yn cael ei adolygu a gellir ei ddatblygu ymhellach.

Nid yw'r datganiad yn cynnwys unrhyw wybodaeth am ddigartrefedd statudol, sy'n cynnwys camau a gymerwyd gan awdurdodau lleol i atal neu leddfu digartrefedd dan y Ddeddf Tai (Cymru) 2014.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
E-bost: ystadegau.tai@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu