Skip to content
Ystadegau

Camau ildio meddiant morgais a gorchmynion ildio meddiant landlordiaid

Bookmark and Share
 • Dyddiad rhyddhau: 9 Tachwedd 2017
 • Cyfnod dan sylw: Gorffennaf i Medi 2017
 • Diweddariad nesaf: 8 Chwefror 2018
Adroddiad chwarterol, a gynhyrchwyd gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder, yn cynnwys gwybodaeth am nifer yr hawliadau meddiant a gyflwynir a hawliadau sy'n arwain at orchymyn yn cael ei wneud yn llysoedd sirol Cymru a Lloegr.

Gorffennaf i Medi 2017

Dyddiad rhyddhau: 09 Tachwedd 2017

Nid yw’r ffigyrau meddiant yn dynodi nifer y cartrefi sydd wedi cael eu hailfeddiannu, oherwydd nid yw pob gorchymyn llys yn arwain at ailfeddiannu, a gall ailfeddiannu ddigwydd heb orchymyn llys. Fodd bynnag ceir isod wybodaeth ar nifer y gwarantau meddiant a nifer yr ailfeddiannu gan feili llys yng Nghymru.

Pwyntiau allweddol(1)(2)

Camau meddiant morgais
 • Ar sail blynyddol, yn gyffredinol, gostyngodd nifer y ceisiadau meddiant morgais a godwyd a nifer y gorchmynion a wnaed yn y llysoedd sirol yng Nghymru rhwng 2008 a 2016.
 • Yn ystod mis Gorffennaf i Fedi 2017, gwnaethpwyd 323 o geisiadau meddiant morgais, gostyngiad o 9 y cant ar yr un chwater yn 2016(3). Serch hynny roedd y 270 o archebion meddiant a wnaethwpyd yn ystod y chwater 27 yn uwch na’r flwyddyn flaenorol.
 • Ar sail flynyddol, mae nifer y gwarantau meddiant morgais a nifer yr ailfeddiannu o forgeisi gan feili llys wedi bod yn gostwng yn flynyddol ers 2008 gydag eithriad o gynnydd bach yn 2011.
 • Yn ystod Gorffennaf  I Fedi 2017 rhoddwyd 315 gwariant meddiant morgais sydd 11 y cant yn llai na’r un chwater yn ystod 2016.  Yn ystod yr un cyfnod gostyngodd nifer yr adfeddiannau morgais gan beiliaid llys o 1 y cant (i 102).
Camau meddiant landlordiaid
 • Yn dilyn cynnydd yn niferoedd y ceisiadau meddiant a godwyd gan landlordiaid a’r gorchmynion a wnaed yn llysoedd sirol Cymru yn 2012 a 2013, fe wnaeth y ddau ostwng eto yn ystod 2014, 2015 a 2016.
 • Gwnaethpwyd 1,396 o geisiadau meddiau landlordiaid yn ystod Gorffennaf i Fedi 2017, cynnydd o 5 y cant o’r un chwater yn ystod 2016.  Gwnaethpwyd 1,168 o archebion meddiant yn y stod y chwater, 3 y cant yn is o gymharu gyda Gorffennaf i Fedi 2016.
 • Rhwng Gorffennaf i Fedi 2017, gwnaethpwyd 72 y cant o geisiadau a 74 y cant o orchmynion ar ran landlordiaid cymdeithasol.
 • Yn dilyn cynnydd yn y nifer y gwarantau meddiant landlordiaid a nifer yr ailfeddiannu gan landlordiaid gan feili llys yn ystod 2013, cafwyd ychydig o ostyngiad yn nifer y gwarantau meddiant landlord yn 2014 ond fe wnaeth nifer yr ailfeddiannu landlordiaid gynyddu. Gostyngodd y ddau unwaith eto  yn ystod 2015 a 2016.
 • Roedd y 620 meddiant landlordiaid gwarant a gyhoeddwyd yn ystod mis Gorffennaf i Fedi 2017, 3 y cant  yn uwch na’r un chwater yn ystod 2016. Roedd nifer yr adfeddiannau landlordiaid gan beilïaid llys sirol yn ystod y chwarter lawr 1 y cant (i 297) o gymharu â’r flwyddyn flaenorol.
 • Rhwng Gorffennaf i Fedi 2017, gwnaed 78 y cant o warantau meddiant landlordiaid a 68 y cant o ailfeddiannu gan landlordiaid ar ran landlordiaid cymdeithasol.

Nodiadau

(1) Ni wnaed cymhwysiad tymhorol ar y ffigurau.
(2) Nid yw pob gorchymyn llys yn arwain at ailfeddiannu. Mae mwy o wybodaeth ar gael oddi wrth y Cyngor Benthycwyr Morgeisi (CML).
(3) Noder fod y ffigyrau ar gyfer Gorffennaf i Medi 2017 yn ffigyrau dros dro.

Mae'r bwletin a’r tablau sy'n cyd-fynd ar gael ar wefan y GOV.UK.

2000-01 i 2015-16

Dyddiad rhyddhau: 30 Mehefin 2016

Mae’r adroddiad yma yn darparu dadansoddiad dyfnach ar gamau ildio meddiant morgais a landlordiaid (cymdeithasol a phreifat) a gymerwyd yn llysoedd sirol Cymru. Mae’r wybodaeth yn seiliedig ar yr ystadegau a gasglwyd gan Y Weinyddiaeth Gyfiawnder ac a gyhoeddir yn eu datganiad chwarterol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.tai@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu