Skip to content
Ystadegau

Adroddiad rheoli gwastraff trefol awdurdod lleol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 23 Tachwedd 2017
  • Cyfnod dan sylw: Ebrill i Mehefin 2017
  • Diweddariad nesaf: 15 Chwefror 2018
Adroddiad sy’n rhoi gwybodaeth ar yr ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio o wastraff trefol.

Yn dilyn ymgynghoriad diweddar ar 'Newidiadau i allbynnau ystadegol gwastraff trefol awdurdod lleol' rydym wedi rhoi'r gorau i gyhoeddi'r datganiad ystadegol chwarterol a chyhoeddi yn ei le Bennawd Ystadegol sy'n rhoi amlinelliad o'r prif bwyntiau ar lefel Cymru. Cyhoeddi data allweddol cysylltiedig ar gyfer Cymru ac Awdurdodau Lleol ar StatsCymru. Ni fyddwn yn cyhoeddi data dros dro ar gyfer Chwarter 4 ym mis Awst, a chyhoeddi data Chwarter 4 (Ionawr i Ebrill) fel rhan o'r datganiad blynyddol terfynol (2017-18) ym mis Medi 2018.

Pwyntiau allweddol

  • Yn ôl y data dros dro, fe wnaeth y gyfradd gyfunol ailddefnyddio/ailgylchu/compostio gwastraff trefol awdurdodau lleol gynyddu i 64 y cant ar gyfer y 12 mis hyd at ddiwedd Mhefin 2017, o’i gymharu â 61 y cant ar gyfer y 12 mis hyd at ddiwedd Mehefin 2016.
  • Yn y chwarter Ebrill i Fehefin 2017, cafodd 65 y cant o  wastraff trefol awdurdodau lleol ei ailddefnyddio, ailgylchu neu compostio yng Nghymru,  cynnydd  o 1 pwynt canran o’i gymharu â’r un chwarter yn 2016.
  • Gostyngodd cyfanswm gwastraff trefol yr awdurdodau lleol a gynhyrchwyd yng Nghymru yn Ebrill - Mehefin 2017, gyda nifer y tunelli yn gostwng 2 y cant o’i gymharu â’r un chwarter yn 2016, o 426 i 420 mil tunnell.

Nodiadau

Cesglir data ar reolaeth gwastraff er mwyn monitor cynnydd yn erbyn targedau lleol a chenedlaethol; yn benodol yn erbyn gofynion Y Gyfarwyddeb Fframwaith Gwastraff a’r Gyfarwyddeb Tirlenwi. Yn y strategaeth gwastraff cyfredol ‘Tuag at Ddyfodol Ddiwastraff’ (2010) mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targedau ailgylchu statudol o 70 y cant erbyn 2024-25.

Daw’r data or system WasteDataFlow sy’n cael ei fonitro gan Adnoddau Naturiol Cymru. Mae gwybodaeth ansawdd ar gael yn adroddiad blynyddol 2016-17 (Saesneg yn unig).

Mae Adnoddau Naturiol Cymru yn monitro ac yn cynorthwyo awdurdodau lleol Cymru i wella cywirdeb eu cyrchfannau terfynol yn WasteDataFlow yn barhaus. O 2017-18 bydd cynnydd mewn dilysiadau o ddeunyddiau penodol trwy gydol y flwyddyn i wella cywirdeb a chysondeb cyrchfannau penodedig yr awdurdodau lleol. O ganlyniad, mae'r data dros dro a gyhoeddir mewn datganiadau chwarterol yn fwy agored i newid trwy gydol y flwyddyn nag yn y blynyddoedd blaenorol.

Gwybodaeth bellach

Mae canlyniadau allweddol a StatsCymru yn cael eu cyhoeddi yn chwarterol a bydd adroddiad yn cael ei gyhoeddi yn flynyddol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.amgylchedd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu