Skip to content
Ystadegau

Mesurau canlyniadau dysgwyr ar gyfer addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu oedolion yn y gymuned

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 20 Mehefin 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2015/16
  • Diweddariad nesaf: 7 Chwefror 2018
Adroddiad blynyddol sy’n cyflwyno data canlyniadau dysgwyr fesul lefel astudio, math yr amcan dysgu, ardal pwnc/sector a nodweddion y dysgwr.

Mesurau deilliannau dysgwyr ar gyfer dysgu seiliedig ar waith: Diwygiedig

Dyddiad rhyddhau: 20 Mehefin 2017

  • Roedd cyfradd llwyddo'r fframwaith prentisiaeth dysgu seiliedig ar waith yn 81(r) y cant.
  • Roedd gan 57 y cant o ddysgwyr a adawodd rhaglenni Barod am Waith yn 2015/16 ddilyniant positif (h.y. i gyflogaeth (gan gynnwys hunangyflogaeth neu waith gwirfoddol) neu addysg ar lefel uwch).

Nodyn diwygio

Mae'r datganiad hwn wedi cael ei ddiwygio o'r fersiwn a gyhoeddwyd ar 25 Mai 2017 oherwydd gamgymeriadau a nodwyd yn y data a gyflwynwyd gan nifer fach o ddarparwyr.

Mesurau deilliannau dysgwyr ar gyfer addysg bellach (AB) ac addysg oedolion yn y gymuned (AOG)

Dyddiad rhyddhau: 02 Chwefror 2017

Pwyntiau allweddol

  • Yn 2015/16, roedd y cyfradd llwyddiant gweithgarwch mewn AB yn 86 y cant.
  • Y gyfradd lwyddiant ar gyfer y prif gymwysterau mewn AB oedd 83 y cant yn 2015/16.
  • Y gyfradd gwblhau gweithgaredd dysgu AB wedi cynyddu un pwynt canran o 2014/15 i 92 y cant tra bod y gyfradd cyrhaeddiad gweithgarwch dysgu AB aros yr un fath yn 94 y cant.
  • Roedd y cyfradd llwyddiant gweithgarwch ar gyfer AOG yn 85 y cant.

Adroddiadau deilliannau dysgwyr

Mae Adroddiadau Deilliannau Dysgwyr yn grynodebau o'r cyfraddau llwyddiant dysgwyr a gyflawnwyd gan bob darparwr yng Nghymru. Mae'r adroddiadau yn dangos gwybodaeth yn ôl lliw ynghylch cyfraddau llwyddiant – sef canran yr holl gymwysterau a gyflawnwyd gan ddysgwyr – a chynnydd dysgwyr i gyflogaeth neu ddysgu pellach (ar gyfer darparwyr dysgu seiliedig ar waith).

Rydym yn cyhoeddi’r adroddiadau hyn yn flynnyddol i roi gwybod i ddysgwyr, cyflogwyr, rhieni a'r cyhoedd yn gyffredinol ynghylch deilliannau darpariaeth a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Noder: Roedd yr adroddiadau deilliannau dysgwyr ar gael yn flaenorol ar y wefan Arsyllfa Dysgu a Sgiliau.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu