Skip to content
Ystadegau

Addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu cymunedol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 30 Mawrth 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2015/16
  • Diweddariad nesaf: 7 Chwefror 2018
Adroddiad sy'n cyflwyno gwybodaeth am ddysgwyr sydd wedi cofrestru a'u gweithgareddau yn ôl oedran, rhyw, dull astudio, y math o raglen a lefel astudio.

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi data ar nifer y dysgwyr mewn addysg a hyfforddiant ôl-16, heb gynnwys y rheini mewn Sefydliadau Addysg Uwch (SAU) neu ysgolion, ond gan gynnwys Sefydliadau Addysg Bellach (SAB), darparwyr eraill Dysgu Seiliedig ar Waith a darpariaeth Dysgu Cymunedol a gasglwyd drwy Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR) Llywodraeth Cymru.

Pwyntiau allweddol

  • Roedd 172,460 o ddysgwyr mewn SAB, Dysgu Cymunedol neu ddarparwyr Dysgu seiliedig ar Waith yn ystod 2015/16, gostyngiad o 12 y cant o'i gymharu â 2014/15.
  • Tu fewn y gostyngiad ym mhoblogaeth Addysg Bellach/seiliedig ar waith/dysgu cymunedol, gostyngodd nifer y dysgwyr llawn-amser yn AB ychydig ond bu gostyngiad o 23 y cant yn y niferoedd rhan-amser mewn SAB. Gwelwyd gostyngiad o 25 y cant yng nghyfanswm niferoedd dysgu cymunedol awdurdodau lleol.
  • Bu gostyngiad o 6 y cant yng nghyfanswm niferoedd dysgu seiliedig ar waith ond cynyddodd niferoedd prentisiaethau uwch 36 y cant.

Nodyn

Fel y cyhoeddwyd yn flaenorol, rydym wedi ystyried y fformat a'r amserlen ar gyfer cyhoeddiadau o'r gyfres ystadegau Addysg Bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu cymunedol. Yn dilyn ymgynghoriad, rydym wedi newid dyddiad cyhoeddi’r datganiad ystadegol (ar hyn o bryd Ebrill yn dilyn y flwyddyn academaidd) a data StatsCymru (Mai) a chyhoeddi’r ddau fis Chwefror. Mae hyn yn dod â'r amserlen yn unol â'r un ar gyfer data deilliant Dysgwr.

Oherwydd bydd y data terfynol llawn ar gael yn gynharach yn y flwyddyn, byddwn yn rhoi'r gorau i gyhoeddi'r data dros dro a arferai gael ei gyhoeddi fis Tachwedd.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu