Skip to content
Ystadegau

Dechrau'n Deg

Bookmark and Share
 • Dyddiad rhyddhau: 19 Gorffennaf 2017
 • Cyfnod dan sylw: 2016-17
 • Diweddariad nesaf: Mawrth 2018
Adroddiad blynyddol a diweddariadau tymhorol sy’n cyflwyno crynodeb ystadegol o’r gwasanaeth.

Nod yr adroddiad blynyddol yw darparu trosolwg ystadegol o sut mae’r rhaglen yn gweithio, trwy gyflwyno ystadegau o set gwybodaeth rheoli, er enghraifft, nifer y plant sy’n defnyddio gwasanaethau Dechrau’n Deg, yn ogystal â datblygu ystadegau am ddeilliannau i blant Dechrau’n Deg.

Pwyntiau allweddol

 • Roedd 37,628 o blant wedi elwa, trwy dderbyn gwasanaethau Dechrau'n Deg yng Nghymru ar unrhyw adeg yn 2016-17, sy’n rhagori’r niferoedd disgwyliedig fesul 4 y cant, ond yn dangos cwymp o 2 y cant ar y nifer o blant mewn derbynneb o wasanaethau yn 2015-16 (38,269).
 • Cafodd plant Dechrau'n Deg o bob oed hyd at 4 oed (oedd ar y llwyth achosion yr ymwelydd iechyd) eu gweld ar gyfartaledd o 7.0 gwaith yn ystod 2016-17 gan ymwelwyr iechyd ac aelodau o'r tîm iechyd ehangach, ychydig yn llai nag yn 2015-16 (7.4 cyswllt y plentyn).
 • Hawliwyd 88 y cant o’r cynigion o ofal plant mewn lleoliad gofal plant Dechrau’n Deg yn ystod 2016-17, cynnydd bach ers 2015-16 (86 y cant).
 • Roedd 83 y cant o blant yn holl ardaloedd Dechrau'n Deg (h.y. ardaloedd cyn-ehangu ac ardaloedd ehangu) wedi cyrraedd, rhagori neu o fewn 1 band oedran o’u lefel ddatblygol arferol yn 2 oed, tra bu i 55 y cant gwrdd neu ragori ar eu cerrig milltir yn yr oedran hwn, cynnydd bach ers 2015-16 (82 y cant a 53 y cant yn ôl eu trefn).
 • Roedd 81 y cant o blant yn holl ardaloedd Dechrau'n Deg (h.y. ardaloedd cyn-ehangu ac ardaloedd ehangu) wedi cyrraedd, rhagori neu o fewn 1 band oedran o’u lefel ddatblygol arferol yn 3 oed, tra bod 51 y cant wedi cwrdd neu ragori ar eu cerrig milltir yn yr oedran hwn, gostyngiad bychan ers 2015-16 (82 y cant a 51 y cant yn ôl eu trefn).
 • Roedd gostyngiad bach yng nghanran y plant a’u haseswyd yn y ffenestr oedran argymelledig, h.y. o fewn ffenestr o un mis ar ôl eu 2ail neu 3ydd pen-blwydd.
 • Roedd 94 y cant o blant 3 oed, a oedd yn byw mewn ardaloedd Dechrau'n Deg, wedi’u cofrestru mewn ysgol a gynhelir (2016), cynnydd bach o 93 y cant yn 2015.
 • Roedd 34 y cant o'r babanod a enir i famau sy'n byw mewn ardaloedd Dechrau'n Deg yn cael eu bwydo unrhyw laeth y fron yn 10 diwrnod oed, o gymharu â 49 y cant o'r rhai mewn ardaloedd nad ydynt yn rai Dechrau'n Deg (2015).
 • Roedd 82 y cant o blant a oedd yn byw mewn ardaloedd Dechrau'n Deg wedi cael eu himiwneiddio'n llawn erbyn eu 4ydd pen-blwydd (2016-17), gostyngiad bach o 83 y cant yn 2015-16.
 • Mae gan ardaloedd Dechrau’n Deg lefel is o achosion o blant pwysau iach (71 y cant) nag ardaloedd nad ydynt yn rai Dechrau’n Deg (75 y cant) (2014/15 ac 2015/16).

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu