Skip to content
Ystadegau

Ystadegau achosion tân ac achub

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 31 Awst 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17
Data ar danau, lleoliad, achosion, cymhelliad, anafiadau a galwadau ffug a Digwyddiadau Gwasanaeth Arbennig a fynychwyd.

Pwyntiau allweddol

Tanau

  • Yn 2016-17, gostyngodd nifer y tanau a fynychwyd gan Wasanaeth Tân ac Achub Cymru fesul 11 y cant o gymharu â’r flwyddyn blaenorol. Ers 2001-02 cafwyd tuedd ar i lawr yn nifer y digwyddiadau a fynychwyd; mae ffigwr 2016-17 yn 69 y cant yn is nag yn 2001-02.
  • Cafwyd cynnydd  o 2 y cant mewn prif danau yng Nghymru dros y flwyddyn, o 4,678 yn 2015-16 i 4,756 yn 2016-17. Mae prif danau yn cynnwys  pob tan mewn adeiladau a cherbydau nad yw’n wag neu mewn adeileddau y tu allan, neu unrhyw dân sy’n cynnwys anafiadau, achubiaeth, neu tanau a ymatebwyd iddynt gan ddefnyddio pump neu fwy o offerynnau.
  • Yn 2016-17, gostyngodd nifer y tanau eilaidd a fynychwyd gan Wasanaeth Tân ac Achub Cymru fesul 20 y cant o gymharu â’r 2015-16, a glaswelltir, coetir a chnydau tanau cnydau 47 y cant yn ystod yr un cyfnod.

Anafiadau

  • Cafwyd 19 o farwolaethau yn sgil tanau yng Nghymru yn 2016-17.
  • 621 oedd nifer yr anafiadau (heb farwolaeth) yn 2016 17, sef cynnydd o 5 y cant o gymharu â 2015-16. Roedd y cynnydd hwn yn bennaf oherwydd cynnydd o 29 y cant yn y bobl hynny sy'n derbyn cymorth cyntaf neu'n cael eu hanfon am wiriadau rhagofalus.

Cam-rybuddion tân

  • Yn 2016-17 cafwyd 14,791 o gam rybuddion tân yng Nghymru, i fyny o 14,493 yn 2015-16, sef cynydd o 2 y cant.
  • Bu gostyngiad yn nifer y cam rybuddion tân maleisus o 558 yn 2015-16 i 441 yn 2016-17.

Digwyddiadau Gwasanaeth Arbennig

Wasanaeth Tân ac Achub mynychodd yng Nghymru 11,248 Digwyddiadau Gwasanaeth Arbennig yn 2016-17, cynnydd o 16 y cant ar 2015-16 ac yn dilyn tuedd barhaus oherwydd mwy o gydweithrediad â'r gwasanaethau brys eraill.

Larymau mwg 

Mewn 3 allan o 10 o danau mewn anheddau yng Nghymru yn 2016-17, doedd dim larwm tân wedi ei osod.

Achos tanau

Yn 2016-17, yr achos unigol mwyaf dros dân damweiniol mewn annedd oedd cam-ddefnydd offer – 33 y cant. Hwn yw prif achos tanau damweiniol mewn anheddau ers 2001-02.

Amseroedd ymateb 

Yn 2016-17, ymatebwyd i 68 y cant o brif danau a 75 y cant o danau mewn anheddau yng Nghymru o fewn 10 munud.

Gwybodaeth bellach

Mae canlyniadau allweddol a data StatsCymru yn cael eu cyhoeddi ddwywaith y flwyddyn a bydd adroddiad yn cael ei gyhoeddi bob blwyddyn.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu