Skip to content
Ystadegau

Incymau fferm

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 13 Rhagfyr 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17
  • Diweddariad nesaf: Mawrth 2018
Adroddiad blynyddol sydd yn cynnwys ffigurau am incwm busnes fferm, dadansoddiad ar yr amrywiad o gwmpas y cyfartaledd, a chyd-destun hirdymor.

Mae’r ffigurau hyn yn seiliedig ar ganlyniadau’r Arolwg Busnes Fferm yng Nghymru ar gyfer 2016-17.

Mae’r adroddiad hefyd yn cynnwys:

  • ffeithlun newydd ar wahân (ar dde y dudalen hon)
  • cydrannau incwm ac allbynnau (yn cynnwys cymhorthdal a dadansoddiad newydd am arallgyfeirio)
  • ffactorau yn effeithio incymau fferm
  • asedau, dyledion a gwerth net ffermydd
  • tablau StatsWales newydd yn cynnwys gwybodaeth fanwl am allbynnau a chostau methiannau, a tueddiadau yn dri fesur wahanol o incwm ffermydd, ac asedau, dyledion a gwerth net ffermydd.

Pwyntiau allweddol

Ffermydd godro: Mae incwm cyfartalog wedi amrywio’n fawr yn ystod y pum mlynedd diwethaf. Gwelwyd gostyngiad bach yn 2016-17 ond gwelwyd gostyngiad mwy o lawer cyn hynny rhwng 2014-15 a 2015-16. Ffermydd gwartheg a defaid (Ardal Lai Ffafriol): Roedd incwm cyfartalog fymryn yn uwch nag mewn unrhyw flwyddyn ers 2011-12. Ffermydd gwartheg a defaid (llawr gwlad): Er gwaethaf y cynnydd yn 2016-17, mae incwm cyfartalog yn parhau’n is nag yn ystod y cyfnod rhwng 2008-09 a 2014-15.

Diweddariadau yn ystod 2018

Bwriedir cyhoeddi rhagolygon o incwm ffermydd ar gyfer 2017-18 ym mis Mawrth 2018. Disgwylir i’r canlyniadau terfynol ar gyfer 2017-18 gael eu cyhoeddi ddiwedd 2018.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.amaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu