Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o’r rhaglen Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 20 Gorffennaf 2017
Mae’r adroddiad hwn yn astudio’r newidiadau y rhagwelir y bydd Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau yn esgor arnynt a sut y gallwn fesur y newidiadau hynny.

Yn y bôn, mae’r adroddiad hwn yn rhoi’r sylfaen y bydd camau dilynol y gwerthusiad yn adeiladu arnynt.

Dyma gamau allweddol y Theori Newid ar gyfer Maes 1, sef y cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol:

  • mae’r disgyblion (dysgwyr) sy’n cymryd rhan yn y dosbarthiadau / gweithgareddau yn elwa’n uniongyrchol o’r profiad hwnnw
  • mae’r athrawon yn gweithio gyda’r Asiantiaid ac Ymarferwyr Creadigol i gynllunio ac yna i gyflwyno sesiynau, gan elwa o’r profiad hwnnw ac yn sylwi ar y budd i’r dysgwyr
  • mae athrawon eraill yn yr ysgol yn sylwi ar y budd i’r disgyblion ac, o ganlyniad, yn mabwysiadu’r un dull gweithio neu un tebyg
  • mae uwch reolwyr yr ysgol yn sylwi ar fanteision y dull ac, o ganlyniad, yn cynyddu’r pwyslais ar ddysgu trwy greadigrwydd o fewn yr ysgol
  • mae gwneuthurwyr polisi yn sylwi ar fanteision y dull ac, o ganlyniad, yn cynyddu’r pwyslais, mewn polisïau, ar ddysgu drwy greadigrwydd.

Yn y bôn, mae hwn yn ddull ‘prawf cysyniad’ (proof of concept); defnyddir yr ymyriad i ddangos bod disgyblion yn elwa o’r dull, ac mae’r canlyniadau eraill yn dilyn ymlaen o’r fan honno. Y ddamcaniaeth yw bod y diffyg ‘prawf’ fod dulliau creadigol wir yn gweithio yn cyfyngu ar (neu hyd yn oed yn rhwystro) defnyddio dulliau o’r fath mewn ysgolion yng Nghymru.

Mae Maes 2 (Cynnig Addysg a’r Celfyddydau Cymru Gyfan) yn ymyriad llawer ehangach ac yn llai penodol; mae’r ffocws ar greu ‘cyfleoedd’, o’i gymharu â thasg y cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol i gael canlyniad terfynol penodol iawn, sef gwella cyrhaeddiad disgyblion. Un elfen hanfodol y Theori Newid ar gyfer Maes 2 yw bod gan athrawon, ac ysgolion yn gyffredinol, o leiaf ddealltwriaeth sylfaenol o greadigrwydd fel arf dysgu, a hynny’n rhagofyniad iddynt gymryd rhan yn effeithiol. Mae yna hefyd ddibyniaeth, yn y theori, ar yr athrawon a’r ysgolion yn gweithredu’r hyn y maent wedi’i ddysgu o ganlyniad i’w rhan yn yr ymyriad.

Nodwyd pump o grwpiau buddiolwyr posibl, ac mae’r adroddiad hwn yn ystyried sut y bydd pob un o’r grwpiau hyn (mewn theori) yn newid o ganlyniad i’r rhaglen Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau. Sef: Dysgwyr, Athrawon, Ysgolion,  Artistiaid a Sefydliadau Celf, Gwneuthurwyr Polisi Addysg.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 062 5485
Ebost: david.roberts@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu