Skip to content
Ystadegau

Cymorth ar gyfer gwelliannau tai

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 8 Chwefror 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2015-16
  • Diweddariad nesaf: 8 Chwefror 2018
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am wariant, grantiau cyfleusterau i'r anabl (DFGs) gorfodol a gweithgarwch yn ôl y math o gymorth, daliadaeth a derbynnydd.

Pwyntiau allweddol

  • Yn ystod 2015-16, cynyddodd y gwariant ar gymorth i wella tai, gyda chyfanswm y gwariant (gan gynnwys DFGs) yn cynyddi 3 y cant o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol i £49.5 miliwn.
  • Yn ystod 2015-16, gostyngodd gwariant (ac eithrio DFGs) o 1 y cant o gymharu â 2014-15 i £14.6 miliwn. Roedd hyn yn bennaf oherwydd gostyngiadau mawr mewn gwariant ar grantiau awdurdodau lleol. Cynyddodd gwariant ar fenthyciadau, cyfraniadau preswylwyr a chymorth trydydd parti a benthyciadau a drefnwyd gan awdurdodau lleol i gyd o gymharu â 2014-15.
  • Yn ystod 2015-16, cwblhawyd 4,454 o DFGs Gorfodol gyda chyfanswm gwerth o £33.5 miliwn gan awdurdodau lleol yng Nghymru, Mae hyn yn cynrychioli dros dau-draean (68 y cant) o’r holl wariant ar adnewyddu’r sector breifat.
  • Yn 2015-16, gostyngodd nifer yr ardaloedd adnewyddu a oedd yn weithredol i 16, a gostyngodd cyfanswm y gwariant yn y ardaloedd hyn o 21 y cant i £16.5 miliwn.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.tai@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu