Skip to content
Ystadegau

Teithio Llesol: Cerdded a beicio

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 4 Hydref 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17
  • Diweddariad nesaf: 30 Ionawr 2018
Data ar nifer y bobl sy'n cerdded a beicio.

Isod mae amrywiaeth o wybodaeth am Deithio Llesol gan bobl yng Nghymru a gasglwyd drwy'r Arolwg Cenedlaethol yn ystod 2016-17.

Mesurir Teithio Llesol isod fel cerdded am o leiaf 5 munud neu feicio, boed am  y cyfan neu ran o'r daith, i gyrraedd cyrchfan arbennig. Canfuwyd y lefelau gweithgaredd canlynol (dim ond yn cynnwys teithiau a wnaed ar gyfer dibenion teithio llesol).

Pwyntiau allweddol

  • Teithiodd 5 y cant o oedolion ar feic o leiaf unwaith neu ddwywaith yr wythnos.
  • Teithiodd 3 y cant o oedolion ar feic o leiaf dair gwaith yr wythnos.
  • Roedd 61 y cant o oedolion yn cerdded o leiaf unwaith neu ddwywaith yr wythnos.
  • Roedd 47 y cant o oedolion yn cerdded o leiaf dair gwaith yr wythnos.
  • Roedd 51 y cant o bobl sy'n byw mewn ardaloedd trefol yn cerdded o leiaf dair gwaith yr wythnos, o'i gymharu â 38 y cant o'r rhai o ardaloedd gwledig.

Gofynnwyd hefyd i ymatebwyr Arolwg Cenedlaethol gyda phlant dibynnol sut mae eu plant yn cyrraedd yr ysgol. Yn seiliedig ar eu hymatebion:

  • Mae 42 y cant o'r holl ddisgyblion ysgolion cynradd  fel arfer  yn cerdded i'r ysgol, ac mae 1 y cant o ddisgyblion ysgolion cynradd fel arfer yn beicio i'r ysgol.
  • Mae 34 y cant o ddisgyblion ysgolion uwchradd fel arfer yn cerdded i'r ysgol ac mae 1 y cant o ddisgyblion ysgolion uwchradd fel arfer yn beicio i'r ysgol.

Mae'r mesur allweddol olaf yn ymwneud ag anafiadau beicio:

Cafodd 236 o feicwyr pedal wedi eu hanafu’n ddifrifol eu derbyn i’r ysbyty (yn seiliedig ar Gronfa Ddata Cyfnodau Cleifion Cymru).

Nodiadau

Cynhwyswyd Cwestiynau ar Deithio Egnïol yn flaenorol yn yr Arolwg Cenedlaethol yn 2013-14 a 2014-15. Ym 2016-17, ehangwyd yr Arolwg Cenedlaethol i gwmpasu'r pynciau a ofynnwyd yn flaenorol ar bedwar arolwg mawr arall. Er bod hyn wedi newid y cyd-destun y gofynnir y cwestiynau, yn gyffredinol, nid ydym wedi canfod gwahaniaethau mawr yn y canlyniadau ar gyfer pynciau Arolwg Cenedlaethol a gynhwyswyd cyn ac ar ôl yr ehangiad. Felly, gellir cymharu'r canlyniadau ar gyfer y pwnc hwn dros amser.

Bydd dadansoddiad pellach o'r data hwn yn cael ei gyhoeddi maes o law unwaith y bydd ansawdd y data wedi'i hasesu.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu