Skip to content
Ystadegau

Cyflawniad academaidd yn ôl nodweddion disgyblion

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 31 Ionawr 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016
  • Diweddariad nesaf: 30 Ionawr 2018
Mae'r data yn cynnwys  gwybodaeth yn ôl rhyw, ethnigrwydd, Saesneg fel iaith ychwanegol, anghenion addysgol arbennig, absenoldeb a mis geni.
Mae’r datganiad ystadegol cyntaf hwn yn defnyddio data ar lefel disgyblion sy'n cysylltu data ynglŷn â chyrhaeddiad a gwybodaeth am arholiadau yn y Cyfnod Sylfaen ac yng Nghyfnodau Allweddol 2 i 4 â nodweddion disgyblion o'r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD) a’r Cofnod Presenoldeb Disgyblion.

Yn y Cyfnod Sylfaen, byddwn yn defnyddio Dangosydd y Cyfnod Sylfaen (DCS) i fesur cynnydd. Yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3, byddwn yn defnyddio Dangosydd y Pynciau Craidd (DPC). Yng Nghyfnod Allweddol 4, byddwn yn defnyddio Trothwy Lefel 2 yn bennaf gan gynnwys Cymraeg neu Saesneg Iaith Gyntaf a Mathemateg (L2CSM) i fesur cynnydd. Yn y bwletin hwn, oni nodir yn wahanol, bydd canlyniadau Cyfnod Allweddol 4 yn cyfeirio at L2CSM. I weld diffiniadau llawn o'r dangosyddion hyn, gweler at yr adran Gwybodaeth Ansawdd Allweddol yn y adroddiad hwn.

Pwyntiau allweddol

Yn gyffredinol, roedd cyflawniad academaidd DCS, DPC a L2EWM 2016 yn ôl:

  • rhyw yn uwch ar gyfer merched
  • ethnigrwydd yn uwch ar gyfer disgyblion o gefndir ethnigrwydd Tsieinïaidd neu Brydeinig Tsieinïaidd
  • Saesneg fel iaith ychwanegol (SIY) yn uwch ar gyfer disgyblion a oedd yn ‘gymwys’ neu yn ‘rhugl’
  • Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) yn uwch af gyfer disgyblion sydd ac AAA
  • absenoldeb yn uwch ar gyfer disgyblion gyda graddau absenoldeb is
  • mis geni yn uwch ar gyfer disgyblion wedi’u geni yn gynharach yn y flwyddyn academaidd.

Noder

Mae cohort CA4 nawr yn seiliedig ar ddisgyblion ym mlwyddyn 11. Hyd at 2014/15, roedd y garfan yn seiliedig ar ddisgyblion 15 oed ar ddechrau'r flwyddyn academaidd.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu