Skip to content
Ystadegau

Absenoldeb o ysgolion yn ôl nodweddion Disgyblion

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 30 Mawrth 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2008/09 i 2015/16
  • Diweddariad nesaf: Mawrth 2018
Mae data am absenoldeb disgyblion sy’n absennol yn gyson a phob disgybl oedran ysgol gorfodol (5-15) mewn ysgolion cynradd ac uwchradd a gynhelir.

Pwyntiau allweddol

  • Yn gyffredinol, nid oedd newid mewn absenoldeb anawdurdodedig mewn ysgolion uwchradd yn 2015/16, ond roedd wedi gostwng ymysg disgyblion sydd â datganiadau Anghenion Addysgol Arbennig neu Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy.
  • Roedd salwch, apwyntiadau meddygol/deintyddol a gwyliau teuluol yn llai cyffredin fel rhesymau dros absenoldeb ymysg disgyblion sy’n absennol yn gyson nag ymysg yr holl ddisgyblion.
  • Roedd canran y disgyblion sy’n absennol yn gyson wedi cynyddu mewn ysgolion cynradd ond yn dal i ostwng mewn ysgolion uwchradd a gynhelir.
  • Sir Gaerfyrddin oedd â’r ganran uchaf o ddisgyblion sy’n absennol yn gyson o ysgolion cynradd. Casnewydd oedd â’r ganran uchaf ar gyfer ysgolion uwchradd.
  • Roedd absenoldeb cyson yn fwy cyffredin ymysg disgyblion sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim neu sydd ag anghenion addysgol arbennig.
  • Roedd y cyfraddau absenoldeb cyffredinol hefyd yn uwch ymysg disgyblion sydd â’r hawl i gael prydau ysgol am ddim neu sydd ag anghenion addysgol arbennig.

Gwybodaeth bellach

Caiff data ei gyhoeddi bob blwyddyn rhwng adroddiad llawn a set o dablau Excel bob yn ail.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.ysgolion@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu