Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Pobl a chymunedau

Tudalen 1 o 8 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
19 Ionawr 2018
Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn rhan o becyn eang o fesurau sydd wedi’u rhoi ar waith gan Lywodraeth Cymru i gefnogi rhieni a theuluoedd.
 
18 Ionawr 2018
Mae rhieni sy’n gweithio mewn ardaloedd yng Ngwynedd ac Ynys Môn yn cael eu hannog i fanteisio ar y cynnig gofal plant arloesol sydd ar gael yn rhad ac am ddim gan y Gweinidog Plant.
 
16 Ionawr 2018
Alun Davies, ymuno â phartneriaid lleol yng Nghastell-nedd ddoe i drafod sut y gallai eu gwybodaeth o'r ardal fod yn allweddol i gyflawni nodau Tasglu'r Cymoedd.
 
12 Ionawr 2018
Y mis hwn, gall Undebau Credyd helpu pobl rhag mynd i drafferthion ariannol a chael eu dal ym magl y rhai sy’n rhoi benthyg arian yn anghyfreithlon a benthycwyr sy’n codi llog uchel. 
 
09 Ionawr 2018
Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio barn ar ei chynlluniau i ddod â chosbi plant yn gorfforol i ben yng Nghymru.
 
08 Ionawr 2018
Mae Yasmin Khan a Nazir Afzal wedi cael eu penodi fel dau Gynghorydd Cenedlaethol newydd ar Drais yn erbyn Menywod, Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol.
 
15 Rhagfyr 2017
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun 10 mlynedd newydd i ddatblygu gweithlu gofal plant medrus i gefnogi ei chynlluniau i ddarparu gofal plant di-dâl ar gyfer plant tair i bedair oed.
 
15 Rhagfyr 2017
Heddiw cyhoeddodd Huw Irranca-Davies, y Gweinidog Plant, y bydd mwy o ardaloedd ar draws Cymru'n treialu cynnig gofal plant newydd Llywodraeth Cymru, sy'n torri tir newydd.
 
13 Rhagfyr 2017
Bu Rebecca Evans AC, y Gweinidog Tai ac Adfywio yn ymweld â Swyddfa Cyngor ar Bopeth yn Abertawe i glywed am effaith debygol gweithredu’r Gwasanaeth Credyd Cynhwysol llawn ar drigolion yr ardal.
 
21 Tachwedd 2017
Bydd Llywodraeth Cymru yn nodi Diwrnod Rhyngwladol Diddymu Trais yn erbyn Menywod a  Diwrnod y Rhuban Gwyn.
 
20 Tachwedd 2017
Heddiw, dywedodd y Gweinidog dros Blant, Huw Irranca Davies nad oes lle i gosbi plant yn gorfforol yn y Gymru sydd ohoni.
 
03 Tachwedd 2017
Mae Carl Sargeant, yr Ysgrifennydd dros Gymunedau a Phlant wedi cyhoeddi y bydd Swyddogion Cymorth Cymunedol yn parhau i gael eu hariannu am y tro.
 
23 Hydref 2017
Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn am farn darparwyr gofal plant ar ei hymrwymiad i ddarparu 30 awr o ofal plant ac addysg gynnar a gyllidir gan y llywodraeth i rieni sy’n gweithio.
 
17 Hydref 2017
Carl Sargeant, wedi amlinellu heddiw, y gwaith mae Llywodraeth Cymru’n ei wneud gyda phartneriaid i leihau nifer y troseddau a digwyddiadau casineb sy'n digwydd ledled Cymru.
 
16 Hydref 2017
Dyfarnwyd £ 215,000 i'r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol i wella a datblygu gwasanaethau cymorth mabwysiadu yng Nghymru.
 
04 Hydref 2017
Mae Canolfan LifePoint wedi’i hehangu a’i hadnewyddu gyda chymorth  £308,768 gan Raglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru sy’n cyfateb i ghyfraniad yr Eglwys ei hun.
 
02 Hydref 2017
Swyddi o’r radd flaenaf; gwasanaethau cyhoeddus gwell a chymunedau lleol cryf yn y Cymoedd oedd ar yr agenda yng nghyfarfod diweddaraf Tasglu’r Cymoedd yng Nglynebwy ddydd Llun.
 
02 Hydref 2017
Mae Carl Sargeant, yr Ysgrifennydd dros Gymunedau a Phlant wedi pwyso ar bobl i rannu eu safbwyntiau ar fagu plant fel rhan o ymgyrch #Trafodmaguplant.
 
21 Medi 2017
Mae capel Bedyddwyr ym Mlaenau Gwent sydd wedi derbyn bron i £500,000.
 
15 Medi 2017
Heddiw gwnaeth Carl Sargeant, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, agor yn swyddogol Canolfan RiverDee yn Sir y Fflint.
 
Tudalen 1 o 8 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2018
Ll M M I G S S
<< Rha    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I'n dilyn ni trowch i