Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cymru’n croesawu cynigion yr UE ar gyfer rhaglenni Cronfeydd Strwythurol

Mae’r Dirprwy Weinidog Rhaglenni Ewropeaidd, Alun Davies AC, wedi croesawu’r cynigion y Comisiwn Ewropeaidd a fydd yn llywio dyfodol rhaglenni Cronfeydd Strwythurol yng Nghymru.
Dydd Iau 06 Hydref 2011

Mae’r rheoliadau drafft a gyhoeddwyd heddiw ar gyfer y Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd yn dechrau’r paratoadau ar gyfer y rownd nesaf o raglenni yn 2014-2020 ac yn sail ar gyfer trafodaethau mwy manwl ynghylch y blaenoriaethau buddsoddi yng Nghymru.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Rhaglenni Ewropeaidd, Alun Davies AC:

“Rwy’n falch bod y rheoliadau’n cydnabod pwysigrwydd parhau i gefnogi rhanbarthau fel Gorllewin Cymru a’r Cymoedd, sy’n dal i wynebu heriau economaidd a chymdeithasol hirdymor. Mae’r Cronfeydd Strwythurol wedi helpu i  leddfu rhai o effeithiau gwaethaf y dirwasgiad yng Nghymru a bydd y rhaglenni newydd yn ein galluogi i barhau â’r gwaith o greu amgylchedd addas ar gyfer swyddi a thwf, gan helpu i drawsnewid ein cymunedau a gwella’r cyfleoedd i bobl ledled Cymru.

“Dros y misoedd nesaf, byddaf yn cydweithio’n agos â Llywodraeth y DU a’r llywodraethau datganoledig eraill i ddylanwadu ar safbwynt negodi’r DU ac ar gyfeiriad  polisi’r Cronfeydd Strwythurol. Byddaf yn mynd ati i sicrhau’r fargen orau bosibl i Gymru. Byddaf hefyd yn trafod ein blaenoriaethau ar gyfer rhaglenni’r dyfodol gyda’n partneriaid a rhanddeiliaid ar draws Cymru i sicrhau bod pawb yn gweithio gyda’i gilydd, gan rannu’r un amcanion a blaenoriaethau, er mwyn sicrhau twf call, cynaliadwy a chynhwysol.”

Mae disgwyl hefyd i reoliadau drafft y Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) gael eu cyhoeddi’r wythnos nesaf, ac mae Fforwm Partneriaeth Rhaglenni Ewropeaidd wedi’i sefydlu i drafod a rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru ynghylch sut y gellir manteisio i’r eithaf ar raglenni Ewropeaidd yn y dyfodol, er budd Cymru.

Mae’r Bartneriaeth yn cynnwys arbenigwyr o’r sector preifat, y sector cyhoeddus a’r trydydd sector, a’r cadeirydd yw Mark Drakeford AC, sydd hefyd yn cadeirio Pwyllgor Monitro’r Rhaglenni Cronfeydd Strwythurol.

Dywedodd Alun Davies:

“Mae Cronfeydd Strwythurol yn bwysig iawn ar gyfer helpu pobl i gael swyddi a hyfforddiant. Maen nhw eisoes wedi helpu 29,000 o bobl i gael hyd i waith ac wedi cynorthwyo dros 6,000 o fusnesau i dyfu, ac mae’r rhaglenni datblygu gwledig yn hollbwysig i amaethyddiaeth, cefn gwlad ac ansawdd bywyd pobl yn ein hardaloedd gwledig. Bydd y Fforwm Partneriaeth Rhaglenni Ewropeaidd yn ystyried yr holl raglenni hyn gyda’i gilydd ac yn trafod sut y gellir gwneud y defnydd gorau o’r cyllid sydd ar gael.”

Mae’n debyg na chaiff y dyraniadau cyllid terfynol eu cadarnhau tan 2013.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Rhyngwladol 06 Hydref 2011 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2016
Ll M M I G S S
<< Ebr    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i