Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Tudalen 1 o 26 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
19 Ionawr 2018
Mae’n nodi gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaethau anadlol ac yn nodi’r camau y bydd y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru yn eu cymryd mewn ymateb.
 
18 Ionawr 2018
Ymateb i’r ystadegau diweddaraf am perfformiad y Gwasanaeth Iechyd gan  Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething.
 
17 Ionawr 2018
Mae'r Gweinidog Gofal Cymdeithasol, Huw Irranca-Davies wedi canmol menter gymunedol lwyddiannus yng Nghasnewydd sy'n helpu pobl ag anableddau dysgu a phobl ifanc i ddysgu sgiliau newydd.
 
16 Ionawr 2018
Mae'r adroddiad yn argymell modelau gofal newydd, beiddgar gyda'r gwasanaethau wedi'u trefnu o amgylch yr unigolyn a'i deulu, mor agos â phosibl at y cartref.
 
12 Ionawr 2018
Dengys yr adroddiad bod nifer y bobl a fu farw ar ôl dioddef strôc wedi gostwng 6% yng Nghymru ers 2011.
 
05 Ionawr 2018
Vaughan Gething yn cyhoeddi £10 miliwn yn ychwanegol i helpu i leddfu'r pwysau ychwanegol ar y gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn ystod cyfnod prysur y gaeaf.
 
23 Rhagfyr 2017
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi anfon neges Nadolig i ddangos ei werthfawrogiad ac i ddiolch i'r gwasanaeth iechyd a gofal yng Nghymru.
 
21 Rhagfyr 2017
Yn annog pawb ledled Cymru i ofalu am bobl hŷn a'r rheini sy'n agored i niwed, sy’n aelodau o’n teulu neu'n gymdogion, y Nadolig hwn.
 
20 Rhagfyr 2017
Erbyn 2035, yn ôl adroddiad newydd, amcangyfrifir y bydd cynnydd o 119% yn nifer y bobl dros 85 oed sy'n byw yng Nghymru.
 
20 Rhagfyr 2017
Mae mwy o bobl Cymru yn cael gofal priodol ar ddiwedd eu hoes, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru heddiw.
 
19 Rhagfyr 2017
O dan y gwasanaeth sy’n cael ei gynnal gan Lywodraeth Cymru, Dewis Fferyllfa, mae fferyllwyr yn cymryd cyfrifoldeb dros reoli amrywiaeth o fân anhwylderau.
 
18 Rhagfyr 2017
Mae Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol Cymru, yn annog rhieni plant dwy a thair oed yng Nghymru i fynd â'u plant i gael eu brechu rhag y ffliw y gaeaf hwn.
 
11 Rhagfyr 2017
Mae cynlluniau i adeiladu canolfan gofal integredig newydd sbon i bobl Aberteifi wedi cael eu cymeradwyo gan yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething.
 
07 Rhagfyr 2017
Yn y Gemau OlympAGE bydd pobl hŷn a phobl anabl yn cystadlu mewn gweithgareddau tîm cystadleuol wedi'u hysbrydoli gan y Gemau Olympaidd yn Rio.
 
06 Rhagfyr 2017
Dyma’r buddsoddiad mwyaf gan Lywodraeth Cymru sy’n targedu’r seilwaith gofal sylfaenol a chymunedol.
 
06 Rhagfyr 2017
Wedi cadarnhau y bydd y swm y gall pobl Cymru ei gadw pan fyddant mewn gofal preswyl yn cynyddu o £30,000 i £40,000 o fis Ebrill 2018.
 
04 Rhagfyr 2017
Mae'r gefnogaeth ar gyfer y system rhoi organau newydd yng Nghymru yn uchel, yn ôl Gwerthusiad Effaith Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru).
 
29 Tachwedd 2017
Mae ymchwil newydd a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru yn dangos mai yfwyr niweidiol a pheryglus fydd yn profi effaith fwyaf gosod isafbris uned ar gyfer alcohol.
 
Tudalen 1 o 26 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2018
Ll M M I G S S
<< Rha    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I'n dilyn ni trowch i