Skip to content

Biliau'r Cynulliad

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Caiff Llywodraeth Cymru gyflwyno biliau i'r Cynulliad, yn amodol ar ofynion y rheolau sefydlog.

Caiff Aelodau'r Cynulliad, Pwyllgorau'r Cynulliad a Chomisiwn y Cynulliad hefyd gyflwyno biliau.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Unwaith y caiff bil ei gyflwyno i'r Cynulliad, bydd yn mynd trwy broses graffu. Fel arfer bydd hyn yn digwydd mewn pedwar cam:

  • Cyfnod 1 - ystyried egwyddorion cyffredinol y bil a chytuno arnynt
  • Cyfnod 2 - pwyllgor yn ystyried y bil ac unrhyw newidiadau a gyflwynwyd iddo, yn fanwl
  • Cyfnod 3 - y Cynulliad yn ystyried y bil ac unrhyw newidiadau a gyflwynwyd iddo, yn fanwl
  • Cyfnod adrodd - cyfnod dewisol er mwyn gwneud newidiadau (os oes angen)
  • Cyfnod 4 - pleidlais gan y Cynulliad i basio testun terfynol y bil.

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am broses graffu'r Cynulliad ar dudalennau Canllaw i'r Broses Ddeddfu.

Hynt Biliau'r Cynulliad

Manylion biliau Llywodraeth Cymru y mae’r Cynulliad wrthi’n eu hystyried ar hyn o bryd.

Teitl Cefndir y bil Lle mae’r Cynulliad arni gyda’r bil
Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) www.senedd.cynulliad.cymru
Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig – Asesiadau Effaith www.senedd.cynulliad.cymru
Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a'r Hawliau Cysylltiedig (Cymru) Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a'r Hawliau Cysylltiedig (Cymru) www.senedd.cynulliad.cymru
Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) Rhaglen Trawsnewid System Anghenion Dysgu Ychwanegol www.senedd.cynulliad.cymru

Deddfau'r Cynulliad

Unwaith mae Bil yn cael Cydsyniad Brenhinol, bydd yn troi'n Ddeddf Cynulliad. Mae'n bosibl y bydd y Ddeddf yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru wneud is-ddeddfwriaeth (megis rheoliadau a gorchmynion) sy’n rhoi mwy o fanylder ynghylch sut y dylid rhoi'r gyfraith ar waith.

Teitl Cefndir y deddf Gwybodaeth am graffu y Cynulliad
Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017 Treth Gwarediadau Tirlenwi www.senedd.cynulliad.cymru
Deddf yr Undebau Llafur (Cymru) 2017 Asesiadau Effaith Bil yr Undebau Llafur (Cymru) www.senedd.cynulliad.cymru
Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) www.senedd.cynulliad.cymru
Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017 Treth Trafodiadau Tir www.senedd.cynulliad.cymru

Canllaw mewnol i Wasanaeth Sifil Llywodraeth Cymru yw'r Llawlyfr Deddfwriaeth ar Filiau'r Cynulliad. Mae'n ymdrin â'r prosesau a'r gweithdrefnau ar gyfer paratoi deddfwriaeth sylfaenol a chefnogi Gweinidogion i fynd â'r ddeddfwriaeth drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Lawrlwytho Dogfen