Skip to content

Fframwaith polisi trethi

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Datblygu’r agenda datganoli trethi yng Nghymru.

Cyngor ar Drethi

Sefydlwyd trefn o drafod a chael cyngor arbenigol i gynorthwyo gyda’r gwaith o ddatblygu polisi ar drethi.

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol yn cwrdd yn rheolaidd gyda'r Grŵp Cynghori ar Drethi. Mae’r Fforwm Trethi yn cynnig trafodaeth ddwy ffordd gyda gweithwyr proffesiynol ym maes trethi a swyddogion Llywodraeth Cymru am ddatblygiad polisi a deddfwriaeth ar drethi.

Egwyddorion Trethi

Dylai trethi Cymru:

  • Godi refeniw i gefnogi gwasanaethau cyhoeddus mor deg a phosibl
  • Cyflawni amcanion polisi presennol Llywodraeth Cymru, yn enwedig cefnogi twf a swydd
  • Bod yn glir, yn sefydlog ac yn syml
  • Cael eu datblygu trwy gydweithredu ac ymwneud
  • Cyfrannu at nod Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol o greu Cymru fwy cyfartal.

Mae'r cynllun gwaith ar Bolisi Trethi yn amlinellu'r blaenoriaethau ar gyfer blwyddyn gyntaf fframwaith polisi trethi Llywodraeth Cymru. Mae Adroddiad Polisi Trethi Cymru yn amlinellu'r cynnydd hyd yma yn yr ardal hon ac fe'i cyhoeddwyd fel rhan o gyllideb ddrafft 2018-19.

Cyfraddau a Bandiau 2018-19

Mae Adroddiad Polisi Trethi Cymru yn cynnwys y cyfraddau a'r bandiau newydd ar gyfer y dreth trafodiadau tir a'r dreth gwarediadau tirlenwi ar gyfer 2018-19, a gynigiwyd pan gyhoeddwyd Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ym mis Hydref 2017. Yn sgîl newidiadau i Gyllideb Llywodraeth y DU ym mis Tachwedd, cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid gyfraddau diwygiedig ar gyfer cyfraddau treth trafodiadau tir ar eiddo preswyl ym mis Rhagfyr. Bydd atodiad technegol sy’n crynhoi’r newididau yn cael ei gyhoeddi yma ar ddechrau 2018 fel dogfen ar wahân.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Adroddiad ar Bolisi Trethi Cymru (Maint Ffeil: 2.4MB)
Adobe PDF document
Fframwaith polisi trethi (Maint Ffeil: 1.3MB)
Adobe PDF document
Cynllun gwaith 2017 (Maint Ffeil: 112KB)
Adobe PDF document
Taflen (Maint Ffeil: 117KB)