Skip to content

Horizon 2020

Dolenni perthnasol

Mae cwmni yng Nghymoedd y De wedi cael €1.5m o arian yr UE i arwain prosiect Ewropeaidd a fydd yn chwyldroi'r ffordd o wneud diagnosis o glefydau anadlol.
Mae Mark Drakeford wedi croesawu’r newyddion fod Control 2K Ltd, ym Mhen-y-bont ar Ogwr, wedi cael €680,000 o arian Ewropeaidd fel rhan o brosiect arloesol sy’n croesi ffiniau.
Heddiw, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, fod Cymru wedi llwyddo i sicrhau €66m drwy raglen ymchwil ac arloesedd hynod gystadleuol yr Undeb Ewropeaidd
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Rhaglen Horizon 2020, sy’n werth dros €70 biliwn, yw rhaglen ymchwil ac arloesi fwyaf erioed yr Undeb Ewropeaidd (UE). Mae'n rhoi cyfleoedd gwirioneddol i sefydliadau Cymru fod ar flaen y gad yn y byd ymchwil ac arloesi, ac i gydweithio gyda’r prif sefydliadau ar draws Ewrop a'r byd.

Mae Horizon 2020 ar agor ar hyn o bryd, gyda'r holl geisiadau llwyddiannus a wneir tra tra bod y DU yn rhan o'r UE yn cael eu gwarchod dan warant Llywodraeth y DU.  Barn Llywodraeth Cymru (Diogelu dyfodol Cymru) yw y dylai'r DU barhau i allu manteisio ar fynediad at raglenni'r UE fel Horizon 2020 neu’r rhaglenni fydd yn eu holynu, hyd yn oed ar ôl gadael yr UE.

Llwyddiant Cymru

Mae sefydliadau Cymru wedi llwyddo i ennill ychydig dros €76 miliwn o gyllid Horizon 2020 ers dechrau'r rhaglen.  Mae hyn wedi golygu 162 cyfranogiad a dros 1600 enghraifft o gydweithio rhyngwladol.

Ceir enghreifftiau o lwyddiannau sefydliadau Cymru a'r ffordd y maent wedi elwa ar Horizon 2020 yn y ddogfen 'Llwyddiannau Horizon' – lawrlwythwch y ddogfen isod isod neu neu gwyliwch  y fideo (dolen).

Mae Adroddiad Blynyddol Horizon 2020 yng Nghymru 2016 yn rhoi rhagor o fanylion ynghylch y cynnydd hyd yma ac yn edrych ymlaen at weithgarwch 2017. Gallwch weld yr adroddiad neu ei lawrlwytho dan 'Lawrlwytho Dogfennau' isod.

Cefnogaeth i sefydliadau Cymru

Mae Uned Horizon 2020 Llywodraeth Cymru ar gael i gynorthwyo'r holl sefydliadau yng Nghymru sy'n gwneud neu'n ystyried gwneud cais am gyllid ar gyfer ymchwil ac arloesi gan yr Undeb Ewropeaidd. Rydym yn gweithio'n agos gyda phartneriaid ar lefel Cymru, y DU a'r UE i gyd-drefnu a hwyluso'r ystod eang o gefnogaeth a chyngor sydd ar gael er budd sefydliadau yng Nghymru. Ceir rhagor o wybodaeth yn y ddogfen  ‘Sut y gall yr Uned Horizon 2020 eich helpu chi’ isod.

Mae’r Uned hefyd yn gweithio’n agos gyda ‘chymuned ymarfer’ o arbenigwyr/gwerthuswyr Horison 2020 i lunio canllawiau ar gyfer ymgeiswyr o Gymru – mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y dogfennau i’w lawrlwytho isod.

SCoRE Cymru (Cefnogi Ymchwil ac Arloesi Cydweithredol yn Ewrop)

Cynllun gan Lywodraeth Cymru sy'n rhoi cymorth ariannol i sefydliadau yng Nghymru sydd am gymryd rhan yn rhaglenni ymchwil ac arloesi fel Horizon 2020. Mae hyn yn cynnwys:

  • costau teithio mewn perthynas â chyfarfod partneriaid posibl neu gyfredol a mynd i ddigwyddiadau pwysig (hyd at £1,000 i bob taith)
  • costau datblygu cynnig, gan gynnwys llunio cynnig, cyngor cyfreithiol/technegol penodol neu ymchwil i'r farchnad/effaith (hyd at £10,000)

Ceir rhagor o wybodaeth am SCoRE Cymru yn y ddogfen ‘canllawiau a chwestiynau cyffredin’ isod, neu drwy gysylltu ag Uned Horizon 2020: Horizon2020@llyw.cymru. Gallwch hefyd weld enghraifft o'r ffordd y gall SCoRE Cymru eich helpu chi yn ‘Storïau o Lwyddiant: Cymorth teithio SCoRE Cymru' – dogfen i’w lawrlwytho isod.

Digwyddiadau

Mewn cydweithrediad gyda'n partneriaid, mae Uned Horizon 2020 yn darparu digwyddiadau, gweithdai a hyfforddiant penodol. 

Diwrnod Gwybodaeth y DU ar Iechyd, Newidiadau Demograffig a Llesiant
7 Tachwedd 2017, Neuadd y Ddinas, Caerdydd  

Os hoffech drefnu digwyddiad neu hyfforddiant, cysylltwch â'r Uned: Horizon2020@llyw.cymru

Mae digwyddiadau Ewropeaidd yn eich galluogi i gwrdd â phartneriaid posibl i gynnal ymchwil ar y cyd sy’n arloesol. Gallwch gweld digwyddiadau eraill ar y gwefannau canlynol:

I gael rhagor o wybodaeth

e-Newyddion

Cofrestrwch i gael ein e-Newyddion, sy’n rhoi’r newyddion diweddaraf a gwybodaeth ddefnyddiol am Horizon 2020 yng Nghymru: Horizon2020@llyw.cymru. Mae’r fersiwn ddiweddaraf i’w gweld trwy fynd i ‘Lawrlwytho Dogfennau’.

Gall Uned Horizon 2020 eich rhoi mewn cysylltiad ag amrywiaeth o ffynonellau gwybodaeth a chymorth – cysylltwch â ni cyn gynted ag y byddwch yn dechrau meddwl am eich syniadau.

Sut i wneud cais

Gellir gweld y manylion llawn ar wefan Horizon 2020 (dolen allanol) y Comisiwn Ewropeaidd, gan gynnwys gwybodaeth am yr amrywiol raglenni gwaith

Rhaid i chi wneud cais ar gyfer cyllid Horizon 2020 drwy’r Porthol Cyfranogwyr (dolen allanol).

Mae gan Innovate UK (dolen allanol) ganolfan adnoddau i helpu cwmnïau ac academyddion yn y DU sydd am gymryd rhan yn Horizon 2020.