Skip to content

Cronfeydd yr UE yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Mae cronfeydd yr UE yn ein helpu i fuddsoddi yn y prosiectau hyn, a rhagor.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Logo@ Confeydd yr UE: Buddsoddi yng Nghymru
Mae'r UE yn cynnig manteision gwirioneddol i Gymru – drwy'r farchnad sengl a thros £500 miliwn o gronfeydd yr UE bob blwyddyn.

Drwy Gronfeydd Strwythurol yr UE, mae Cymru wedi elwa ar ychydig dros £4 biliwn ers 2000, gan gefnogi busnes, ymchwil ac arloesi, helpu pobl i gael gwaith, gwella sgiliau, gwella rhwydweithiau digidol a thrafnidiaeth, adfywio'n cymunedau, a gwella'n hamgylchedd.

Cyflawniadau

Ers 2007, mae prosiectau'r UE wedi creu 11,925 o fentrau a 36,970 (gros) o swyddi, wedi helpu 72,700 o bobl i gael gwaith, wedi helpu 229,110 o bobl i ennill cymwysterau, ac wedi helpu 56,055 o bobl i gael addysg bellach.

Rhai enghreifftiau o fuddsoddiadau'r UE:

Rhaglenni ariannu eraill yr UE

Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru sy’n rheoli rhaglenni’r Cronfeydd Strwythurol. Fodd bynnag, mae Cymru hefyd yn elwa ar gronfeydd yr UE drwy'r Polisi Amaethyddol Cyffredin, sy'n rhoi tua £200 miliwn y flwyddyn drwy'r Taliad Sengl i fwy na 16,000 o ffermydd yng Nghymru.

Mae Cymru hefyd yn elwa ar gynllun Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig  2014-2020, sy’n gallu rhoi cymorth i fusnesau, ffermwyr, cefn gwlad a chymunedau mewn ardaloedd gwledig. Caiff y rhaglen £957m hon ei hariannu gan yr UE a Llywodraeth Cymru drwy Gronfa  Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Mae mwy na £500 miliwn wedi cael ei fuddsoddi ers 2007 mewn mentrau fel Cyswllt Ffermio a'r prosiect Kite (dolen allanol) i wneud ffermydd a busnesau gwledig yn fwy cystadleuol a gwella ansawdd bywyd cymunedau gwledig a'r amgylchedd.

Yn ogystal â chronfeydd yr UE a neilltuwyd i Gymru, sy'n werth dros £500 miliwn bob blwyddyn, mae cyfanswm o dros £90 biliwn o gronfeydd eraill yr UE hefyd ar gael i Gymru.  Mae'r rheini'n cynnwys Horizon 2020, cronfa ymchwil ac arloesi'r UE, ac ERASMUS sy'n cefnogi cyfleoedd am waith, addysg a hyfforddiant dramor.  Darllenwch am rai o'r prosiectau yr ydym wedi eu hariannu yn y ddogfen i’w lawrlwytho 'Storïau llwyddiant Horizon'.