Skip to content

Cronfeydd yr UE yng Nghymru

UE a baner Cymru
Drwy raglenni Ewropeaidd 2014-2020, mae’r UE yn buddsoddi tua £500 miliwn yn economi Cymru bob blwyddyn.

Mae cronfeydd yr UE yn cynnig nifer o gyfleoedd i sefydliadau ar draws y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector helpu i greu swyddi cynaliadwy a rhoi hwb i dwf economaidd yng Nghymru.

Mae’r Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd canlynol, yn ogystal â thaliadau uniongyrchol i fusnesau fferm, werth dros £2.4bn o gronfeydd yr UE, a chânt eu darparu mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru. Ynghyd â chyllid cyfatebol gan Lywodraeth Cymru, y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector, bydd rhaglenni cronfeydd yr UE yn creu buddsoddiad gwerth £4bn yn economi Cymru:

  • Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop – helpu busnesau newydd a rhai sydd eisoes yn bodoli i dyfu, a chefnogi ymchwil ac arloesi, ynni a seilwaith. Mae hefyd yn cynnwys rhaglenni Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd, gan gynnwys y rhaglen Iwerddon-Cymru.
  • Cronfa Gymdeithasol Ewrop – yn helpu i gynyddu sgiliau a chyflogaeth, mynd i'r afael ag anweithgarwch economaidd a thlodi, a chefnogi pobl ifanc.
  • Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig – yn gwneud ffermio a choedwigaeth yn fwy cystadleuol, yn diogelu'r amgylchedd, yn gwella ansawdd bywyd ac yn arallgyfeirio economïau gwledig.
  • Cronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop – er mwyn gweithredu’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin newydd a chefnogi'r gwaith o ddatblygu pysgodfeydd a dyframaeth cynaliadwy.

Hefyd mae Cronfa Gwarantu Amaethyddiaeth Ewrop yn talu tua €270m y flwyddyn o gymhorthdal incwm i fusnesau amaethyddol yng Nghymru.

Gwella Cyfl eoedd drwy Gronfeydd eraill yr UE

Yn ogystal â’r cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd, mae ffrydiau cyllid yr UE sy’n cael eu rheoli’n uniongyrchol gan y Comisiwn Ewropeaidd yn ychwanegu gwerth at ein strategaethau ar gyfer twf a swyddi ledled Cymru. Mae Horizon 2020, sydd werth tua £65 biliwn, yn llywio buddsoddiad ymchwil ac arloesi ar draws yr UE, ac mae COSME, Creative Europe, Connecting Europe, Lifeplus ac ERASMUS yn buddsoddi yng nghystadleurwydd busnesau, y diwydiannau creadigol a diwylliannol, trafnidiaeth, rhwydweithiau ynni a digidol, cadwraeth a’r amgylchedd, a chyfl eoedd i astudio dramor.

Pa fath o gyllid ydych chi’n chwilio amdano?

Mae rhestr wirio ar-lein (dolen allanol) ar gael i’ch helpu i weld pa ffynonellau cyllid yr UE a allai fod ar gael ar gyfer y math o fuddsoddiad sydd gennych chi mewn golwg.