Skip to content

Cronfeydd yr UE yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Mae cronfeydd yr UE yn ein helpu i fuddsoddi yn y prosiectau hyn, a rhagor..
Yn cefnogu cymunedau a busnesoedd gwledig, ac yn sicrhau bod adnoddau naturiol yn eu gwneud mewn dull cynaliadwy.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Dyfodol Cronfeydd yr UE

Darllenwch ddatganiad Prif Weinidog Cymru, yn ymateb i ganlyniad y refferendwm ar aelodaeth y DU o’r Undeb Ewropeaidd.

Hefyd, darllenwch ddatganiad Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol.

Rydym yn parhau i roi rhaglenni ariannu’r UE ar waith yng Nghymru, ac yn parhau i ystyried, asesu a chymeradwyo ceisiadau am gyllid Ewropeaidd. 

Cronfeydd Strwythurol yr UE

Mae cronfeydd yr UE yn rhoi cymorth i fusnes, ymchwil ac arloesi, yn helpu pobl i gael gwaith, yn gwella sgiliau, rhwydweithiau digidol a thrafnidiaeth, yn adfywio ein cymunedau ac yn gwella ein hamgylchedd.

Ers 2007, mae prosiectau'r UE wedi creu 11,925 o fentrau a 36,970 (gros) o swyddi, wedi helpu 72,700 o bobl i gael gwaith, wedi helpu 232,455 o bobl i ennill cymwysterau, ac wedi helpu 56,055 o bobl i gael addysg bellach.

Rhai enghreifftiau o fuddsoddiadau'r UE:

Rhaglenni ariannu eraill yr UE

Mae Cymru hefyd yn elwa ar gronfeydd yr UE drwy: 

  • Y Polisi Amaethyddol Cyffredin – yn rhoi tua £200m y flwyddyn drwy'r taliad sengl i fwy na 16,000 o ffermydd yng Nghymru.
  • Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 – yn rhoi cymorth i fusnesau, ffermwyr, cefn gwlad a chymunedau mewn ardaloedd gwledig. Rhaglen £957m a ariennir gan yr UE a Llywodraeth Cymru drwy Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.
  • Cyswllt Ffermio a'r prosiect Kite  (dolen allanol)  – yn helpu i wneud ffermydd a busnesau gwledig yn fwy cystadleuol a gwella ansawdd bywyd cymunedau gwledig a'r amgylchedd. Mae £500m wedi ei fuddsoddi ers 2007.
  • Ymysg cronfeydd eraill yr UE sydd ar gael i Gymru ar hyn o bryd mae Horizon 2020, cronfa ymchwil ac arloesi'r UE, ac ERASMUS sy'n cefnogi cyfleoedd am waith, addysg a hyfforddiant dramor.