Skip to content

Recriwtio

Cyfleoedd sydd ar gael ar hyn o bryd, a chanllawiau ymgeisio.

Os ydych chi'n edrych am yrfa newydd, yna mae gweithio gyda Llywodraeth Cymru yn lle da i ddechrau. Mae gennym weledigaeth glir o'r wlad yr ydym am ei chreu ac mae'r gwaith a wnawn yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i bob agwedd ar fywyd yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu ei gweithlu dwyieithog, ac yn croesawu ceisiadau ar gyfer unrhyw swydd gan ymgeiswyr sy’n medru gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Datganiad ar Gyfleoedd Cyfartal

Ein polisi yw hybu ac integreiddio cyfle cyfartal ym mhob agwedd ar fusnes gan gynnwys penodiadau.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol ar hyn o bryd gan gynnwys menywod, unigolion o gymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig ac unigolion sydd ag anabledd. Caiff penodiadau eu gwneud yn unol ag egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored ac ar sail teilyngdod; nid yw gweithgarwch gwleidyddol yn rhan o’r meini prawf ar gyfer penodi.

Croesawir ceisiadau gan unigolion beth bynnag fo’u hoedran, priodas (yn cynnwys cyfartal/un rhyw) a phartneriaeth sifil, cyfeiriadedd rhywiol, rhyw, hunaniaeth ryweddol, anabledd, hil, crefydd neu gred neu beichiogrwydd/mamolaeth.

Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn gyflogwr y mae pobl yn ei ddewis, ac yn sefydliad y mae pobl am weithio iddo ac yn falch o weithio iddo. Dyna pam ein bod wedi gosod egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

Mae Rhwydweithiau Amrywiaeth y Staff yn cefnogi grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn Llywodraeth Cymru.

  • Ymwybyddiaeth o Anabledd a Chymorth
  • Rhwydwaith Staff Lleiafrifoedd Ethnig
  • PRISM (LHDT+)
  • Menywod Ynghyd

Diversity logos