Skip to content

Cabinet a Gweinidogion

Y Cabinet yw prif gorff Llywodraeth Cymru ar gyfer gwneud penderfyniadau.

Y Cabinet

Mae’r Cabinet yn  rhoi cyfarwyddyd i waith y sefydliad cyfan. Mae'n trafod materion sy'n galw am waith ar y cyd gan y Gweinidogion, sydd â goblygiadau strategol, neu sy'n cael effaith ariannol ar eu rhaglen waith.

Polisi o fod yn agored a thryloyw sydd gan y Cabinet, gan gyhoeddi'i agendâu, ei bapurau a'i gofnodion, oni bai y caiff yr wybodaeth ei heithrio rhag cael ei datgelu.

Y Cwnsler Cyffredinol

Y Cwnsler Cyffredinol yw Swyddog y Gyfraith Llywodraeth Cymru.

Y Dirprwy Weinidogion

Mae Dirprwy Weinidogion yn cael eu penodi i arfer swyddogaethau ar ran y Gweinidogion yn eu meysydd gwaith penodol.

Pwyllgorau'r Cabinet

Mae Pwyllgorau'r Cabinet yn cynnwys y Gweinidogion a'r Dirprwy Weinidogion perthnasol. Gellir eu sefydlu i ystyried materion polisi strategol.

Nid yw’r Llywodraeth bresennol wedi sefydlu unrhyw Bwyllgorau Cabinet. Mae’r cofnodion, agendâu a phapurau o Bwyllgorau ac Is-bwyllgorau’r gweinyddiaethau blaenorol i’w gweld ar wefan yr Archifau Gwladol (dolen allanol).